06 - 2015 (Cilt: 4 - No: 7)
1
:
Editör'den
Editör Tam Metin Detay
2
:
NEKROPHILIA YA DA SPINOZA’YI MEZARINDAN KALDIRMAK
A.Kadir GÜLEN
Günümüz akademik dünyasında Spinoza’nın ismi politika felsefesinin en gözde temsilcilerinden biri olarak anılmaktadır. Hem Marksistler hem feministler hem de liberaller kendi kuramları açısından Spinoza’da çok önemli çıkış noktaları bulmaktadır. Felsefesinin her türlü özcülüğün ve erekselciliğin ötesinde olduğu iddia edilmektedir. Örneğin, Marksist bir bakış açısından, Spinoza Marksizmin sorunlarını çözmesine yardımcı olabilir. Liberallere göre, özgürlükçü ve bireyci siyasetin temellerini Spinoza felsefesinde bulmak mümkündür. Öte yandan, feministler ise onun kadim zihin-beden problemini aştığını iddia ederler. Bu çalışmanın amacı, Spinoza felsefesinin fazlasıyla suiistimal edildiğini göstermektir. Entelektüeller Spinoza felsefesine çok fazla anlam yüklemektedir. Ancak Spinoza’nın çözdüğü söylenen problemlerin neredeyse tamamı bugün bizimle birliktedir.
NEKROPHILIA YA DA SPINOZA’YI MEZARINDAN KALDIRMAK Tam Metin Detay
3
:
ATARAKSIA ARAYIŞI BAĞLAMINDA İBN BACCE’NİN YALNIZ İNSANI VE STOACI BİLGE
İlyas ÖZDEMİR
Ortaçağ Endülüslü filozof İbn Bacce Yalnız İnsanın Yönetimi adlı eserinde toplumdan soyutlanan yalnız insanın nihai mutluluğuna ulaşabileceğini ileri sürer. Bu amacına ulaşması yolunda yalnız insanın ruhsal olarak yetkinleşmesi gerektiğini kabul eder. Bu noktada İbn Bacce, yalnız insanın kendini yönetimini "ruhun tıbbı" olarak takdim eder. İbn Bacce'den önce Stoacı düşüncede zaten felsefe, ruhun iyileştirilmesi olarak dikkate alınmıştır. Bu çalışmada İbn Bacce'nin yalnız insan kuramı, ataraksia kavramı bağlamında incelenecektir. Ayrıca yalnız insan, bu kavram bağlamında Stoacı bilge insan ile ilişkilendirilecektir.
ATARAKSIA ARAYIŞI BAĞLAMINDA İBN BACCE’NİN YALNIZ İNSANI VE STOACI BİLGE Tam Metin Detay
4
:
NIETZSCHE VE HEIDEGGER’DE VAROLUŞUN TRAJEDİSİ
H. Gizem KILINÇ
Bu çalışma Nietzsche ve Heidegger’in trajedi yorumlarını varoluşun trajikliği bağlamında karşılaştırmayı amaçlar. Her ikisi de geleneksel felsefe eleştirisinden yola çıkarak, varoluşun trajik bir şey olduğunu trajedi yorumlarında açımlarlar. Nietzsche, trajedinin doğuşu ve ölümü üzerinden geliştirdiği teorisini Apollon ve Dionysoscu yaratma temelinde tartışırken, bu mitsel figürlere varoluşun trajikliğini betimleyecek metafizik anlamlar yükler. Bu anlamlar, Nietzsche’nin, bengi dönüş ve üstinsan temel kavramlarını trajik figürler aracılığıyla yorumlamayı olanaklı kılar. Heidegger, Nietzsche’nin trajedi yorumunun psikoloji temelli olduğu gerekçesiyle geleneksel metafiziğe eklemlendiği eleştirisinde bulunur. Ona göre trajedi, psikolojik bir temelde teorileştirilerek değil, varoluşun trajikliğini açımlayacak kökensel bir ortaklıkta anlaşılmalıdır. Heidegger’e göre Varlık ve Dasein arasındaki trajik ilişkilenmede görünen kökensel ortaklık, kendisini trajedide gösterir. Dolayısıyla Heidegger için trajedi Varlığın sesini duymanın olanağıdır. Nietzsche ile kıyaslandığında Heidegger, trajedi ile varoluşun trajikliğinin iç içe geçtiği yorumuyla trajedinin paradoxal doğasına daha yakındır.
NIETZSCHE VE HEIDEGGER’DE VAROLUŞUN TRAJEDİSİ Tam Metin Detay
5
:
İNDİRİMCİLİK VE SEMANTİK YÜKSELME: DOĞRULUK ÇÖZÜMLEMESİNDEKİ BİR SORUNUN TANIMLANMASI
Arman BESLER
Yirminci yüzyıl indirimci doğruluk kuramları arasında en öne çıkan örneklerden biri Quine'ın alıntı giderme yaklaşımıdır. Bu çalışma, alıntı giderme yaklaşımının merkezinde yer alan semantik yükselme kavramı ile genel olarak doğrulukla ilgili indirimci tavır arasında dikkate değer bir gerilim olduğunu savlamaktadır. Quine’ın yaklaşımının dışındaki bazı indirimci yaklaşımlarda da var olan bu gerilim ışığında, doğruluk yükleme biçimine bir mantıki çözümleme aleti olarak güvenen ve güvenmeyen iki indirimcilik türünün ayırt edilebileceği gösterilmektedir.
İNDİRİMCİLİK VE SEMANTİK YÜKSELME: DOĞRULUK ÇÖZÜMLEMESİNDEKİ BİR SORUNUN TANIMLANMASI Tam Metin Detay
6
:
MYSTERIUM TREMENDUM: TANRIYLA KARŞILAŞMAK YA DA TANRI’DAN ÖNCE “KENDİ”YLE OLMAK
Senem KURTAR
Tanrıyla her türden ilişkinin asli kaynağına yönelmek adına felsefi imana kulak vermenin ontolojik zorunluluğuna batmış bir çağı yaşamaktayız. Çağın krizi, Nietzsche’nin “Tanrı öldü!” haykırışında insan da dâhil olmak üzere tüm metafizik varsayımları da beraberinde götüren görkemli tinin, Gloria Dei olarak Tanrının, çöküşünde gizlidir. Peki, putları kırılmış modern dünyanın bu hakikat yoksunluğunda ne birini halen kendi olmanın mücadelesine çağırabilecektir? İnsan varoluşunun uğruna mücadele edebileceği geçerli bir anlamı var mıdır? Hangi evrensel ülkü onun hiçlik denizine batmış varlığı için bir çare ya da umut olabilir ki? Böylesi zor ve ciddi sorular için bize kalan tek bir şey vardır: Tanrıyla tek başına karşılaşmanın kararını üstlenmek ve onun önünde kendiyle olmanın açıklığına cesur ve umutsuzca çıkmak. Burada, bu kaygı ışığında Kierkegaard’ın mysterium tremendum’a ilişkin felsefi sorgulamasına kulak vererek Tanrıyla, Tanrının önünde karşılaşmanın gerilimli öyküsü poetik bir tartışma zemininde anlatısallaştırılacaktır.
MYSTERIUM TREMENDUM: TANRIYLA KARŞILAŞMAK YA DA TANRI’DAN ÖNCE “KENDİ”YLE OLMAK Tam Metin Detay
7
:
Posseible Sayı 7 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 7 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım