Aralık - 2016 (Cilt: 5 - No: 10)
1
:
Editör'den
Editör Tam Metin Detay
2
:
Postmodernizm Üzerine Düşünceler
İlhan TEKELİ
Bu yazı esas olarak dünyada yaşanmakta olan modernizmden postmodernizme geçiş üzerinde duruyor. Bu geçişin gerisinde dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaratığı çok yönlü yetersizlikler bulunmaktadır. Bu yazıyı bu yetersizliklerden ikisi, özgürlük taleplerinin niteliklerindeki değişmeler ve ortaya çıkan epistemolojik temsil krizi ilgilendirmektedir. Bu konular, değişik yönleriyle, üç postmodernist; Feyerabend, Lyotard ve Derrida’nın katkıları bakımından ele alınmaktadır. Moderniteden postmoderniteye geçişte yaşanan en önemli gelişmeler bilim anlayışında gerçekleşmektedir. Bu yazıda düşünceleri ele alınan üç düşünürün önerdikleri gelişme eksenleri birbirinden çok farklıdır. Feyerabend’in birçok geleneğin bir arada bulunabileceğini öneren çoğulcu bilim yaklaşımı ile Lyotard’ın dil oyunlarına dayanan yalnızca yerel belirlenimlerin olanaklı olduğunu ileri süren, bilimin parolojilerle gelişeceğini söyleyen yaklaşımı ve en nihayet Derrida’nın metinlerinin yorumunun sürekli değiştiğini ve metinlerdeki karar verilemezliklerin “ disseminate” ettiğini kabul edilen yaklaşımları farklı gelişme eksenlerine işaret etmektedir. Pratikte yaşananlarda çok kanallı olarak gerçekleşmektedir. Yazının sonunda bu tür gelişmelerin kent planlama pratiğinde ne tür değişikliklere yol açacağı kestirilmeye çalışılmaktadır.
Postmodernizm Üzerine Düşünceler Tam Metin Detay
3
:
Boris Hessen ve Clifford D. Conner’ın Bilim Tarihine Yaklaşımlarının İncelenmesi
Kemal YILMAZ
Bu çalışmada; Boris Hessen ve Clifford D. Conner’ın bilim tarihine yaklaşımları incelenecektir. Her ikisi de bilim tarihinin “kahramanlar” üzerinden anlatılmasının eksiklerini serimlemektedirler. Hessen, bilimsel devrimde doruk noktası olan Newton ve eserinin bariz bir şekilde çağının toplumsal, ekonomik ve teknolojik ortamının ürünü olduğunu iddia etmektedir ve 16. ve 17. yüzyıl bilim edimini “dışsalcı” bir yöntemle ele almaktadır. Bu anlamda, 20. yüzyıl boyunca bilim tarihi disiplininde süregelen “içselcilik” “dışsalcılık” tartışmasının fitilini ateşleyen kişilerden birisi olmuştur. Conner ise bilimin gelişiminde asıl pay sahiplerinin, zanaatkârlar ve meslek grupları olduğunu belirtmektedir. Her iki yazara göre ise teknoloji bilimi öncelemektedir. Çalışmada bilim tarihi disiplininin bahse konu kavramları, tarihi perspektif içerisinde özetlendikten sonra Hessen’in bilim tarihine yaklaşımının ufuk açıcı sonuçları gösterilecektir. Ancak söz konusu yaklaşımın, bilimin gelişimi ile ilgili tahlil ve açıklamalar içermesi bir tarafa bilim tarihini de bir üst-anlatı olan Marksist teorinin savunu alanı olarak görmesi eleştirilecektir. Benzer şekilde Conner’ın da “büyük adam” teorisine karşı çıkarken “büyük avam” teorisi tabir edilebilecek bir başka aşırı yoruma sürüklendiği gösterilecek; indirgemeci aşırı yorumlarının sebebi tartışılacaktır.
Boris Hessen ve Clifford D. Conner’ın Bilim Tarihine Yaklaşımlarının İncelenmesi Tam Metin Detay
4
:
Platon’un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri
Mete Han ARITÜRK
Antikçağ’dan modern dönemlere değin kadınların mevcut durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmaların sayısının oldukça yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda siyaset felsefesinin kurucu metinlerinden olan Devlet’in hem yazıldığı dönem hem de takip eden iki milenyuma yakın süre hesaba katıldığında kadınların toplumdaki rolü ve konumu üzerine oldukça radikal ve yenilikçi fikirleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada Platon’un diğer çalışmaları da hesaba katılmakla birlikte özellikle Devlet adlı eseri nezdinde nasıl olup da kimi düşünürlerce hem bir mizojinist hem de bir kadın hakları savunucusu sayıldığı; hem bir kadın düşmanı hem de proto-feminist olarak görülebildiği incelenecek ve Platon bu bağlamda yeniden ele alınacaktır.
Platon’un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri Tam Metin Detay
5
:
Beşeri Coğrafya: Değişen Disipliner Gündemin Politiği
Ron JOHNSTON ; çev. Erdem BEKAROĞLU
Bu değerlendirmede, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Anglo-Amerikan dünyadaki değişen beşeri coğrafya pratiğine odaklanılmaktadır. Anglo-Amerikan beşeri coğrafyasındaki söz konusu altmış yıllık dönem disiplinin önceki yapısıyla karşılaştırıldığında hemen hemen tanınmayacak bir durumdadır. Bu süreçte öne çıkan ilk büyük değişim “kantitatif devrim” olarak bilinmektedir ve üç temel karakteristeğe sahiptir: Tanımlamada kesinlik, mekansal düzel arayışı ve bilim felsefesinin çeşitli konularıyla kurulan ilişki. 1970’li yıllarda, kısmen değişen sosyal bağlamın da etkisiyle beşeri coğrafyada ortaya çıkan ikinci büyük değişim ise “radikal alternatif”tir. Bu yeni yönelim, kantitatif coğrafya pratiğine karşı çıkarak sosyal ve ekonomik eşitsizlik, yoksulluk ve insan hakları gibi çeşitli konuları disiplinin gündemine sokmuştur. Özellikle 1980’lerden itibaren beşeri coğrafyada beliren üçüncü büyük değişim olan “kültürel dönüş” ise, disiplinin portfolyosuna önemli bir boyut kazandırmıştır. Ortak insani özelliklerin ve kültürün yaşamın önemli bir bölümünün temelini oluşturduğu ve aynı zamanda bunların mekansal yapılarda içerildiğine ilişkin bir farkındalılık sayesinde kültürel dönüş, birbirinden farklı tipteki coğrafi pratikler arasındaki bariyerleri yıkmaya yönelik bir arayışla hibrit bir anlayış üzerinde durmuştur. Bu gelişmelerle birlikte günümüz beşeri coğrafyacıları bir yandan mekansal analizciler ve sosyal teorisyenler olarak iki ana grupta yer alırken, diğer yandan da bir dizi gelenekle karakterize olan disiplin, çekişmeli ve çok-paradigmalı bir girişim haline gelmiştir.
Beşeri Coğrafya: Değişen Disipliner Gündemin Politiği Tam Metin Detay
6
:
Tanpınar’da Zaman ve Gelenek Yanılsaması
Oğuz HAŞLAKOĞLU
Tanpınar geleneksel kültürel kimliğin yenilenerek sürdürülmesi ve sonraki kuşaklara örnek oluşturması açısından bir edebiyatçı olmaktan daha fazla bir misyonu üstlenir. Bu anlamda hocası ve ustası Yahya Kemal’le olan halef ve selef ilişkisi sorgulanmaya değerdir. Zaman gibi temel bir meselede ortaya konulan poetikaların özlü ifadelerini içeren dizeleri üzerinden Yahya Kemal’le karşılaştırmalı olarak okunduğunda, Tanpınar’ın bu makale itibariyle gelenek içinde anlaşılması hem sonuçları hem de kendi içinde sorunlu ve çelişkili olarak ortaya konulmaktadır.
Tanpınar’da Zaman ve Gelenek Yanılsaması Tam Metin Detay
7
:
Posseible Sayı 10 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 10 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım