06 - 2017 (Cilt: 6 - No: 11)
1
:
Editör'den
Editör Tam Metin Detay
2
:
Hume ile Hesaplaşma: Philo, Tasarım Argümanına Karşı
Ferhat ONUR
Hume’un “Doğal Din Üzerine Söyleşiler” adlı kitabında Philo, tüm felsefi silahlarıyla tasarım argümanına saldırır. Philo, nihayetinde, eleştirilerinin argümanın kuralsız versiyonuna karşı etkisiz olduğunu kabul etse de argümanın kurallı versiyonunu alt ettiğini düşünür. Ne var ki, onun bu düşüncesi bütünüyle ampirist varsayımlara dayanmaktadır. Bu çalışmada Philo’nun itirazlarının ancak antropoformizme karşı belli bir ölçüde başarılı olduğu, fakat onun ampirist varsayımları kabul edilmediği takdirde tasarım argümanını – şayet argüman en iyi açıklamayı veren bir argüman olarak düşünülürse – bozuma uğratacak güce sahip olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Hume ile Hesaplaşma: Philo, Tasarım Argümanına Karşı Tam Metin Detay
3
:
Özel Mülkiyetin Hume’cu Temellendirilmesinin Eleştirisi
Uğur AYTAÇ
Hume kıt kaynaklar için sınırsız arzulara sahip insanlar arasındaki yıkıcı çatışmaları önlemenin tek yolunun düzenleyici gelenekler üzerinde birleşme olduğunu iddia eder. Hume’cu mülkiyet kuramına göre insanların zenginliğe ilişkin doymak bilmez açgözlülüğü olarak tanımlanan hırs duygusu ortadan kaldırılamaz. Bir mülkiyet sisteminin toplumu uygun şekilde düzenleyebilmesi ancak bireylerin mülkiyet kurallarına açgözlülükleri dolayısıyla riayet etmesi durumunda mümkün olur. Özel mülkiyet sistemi bireylere maddi kazanç arzularını takip etme olanağını tanıdığı için insan hırsıyla uyum halindedir. Bu makalede hırs duygusunun, evrensel bir insan özelliği olduğu kabul edilse dahi, özel mülkiyet sistemini temellendiremeyeceğini savunuyorum. Diğer mülkiyet sistemleri maddi kaynaklar dışında farklı hırs nesneleri oluşabildiği ölçüde bu duyguyla bir arada var olabilmektedir.
Özel Mülkiyetin Hume’cu Temellendirilmesinin Eleştirisi Tam Metin Detay
4
:
Bilimsel Bilgi ve Onun Özerkliğine karşı Güçlü Program
Alper Bilgehan YARDIMCI
Bilim ve bilimsel bilgi uzun yıllar boyunca bir çok açıdan sorgulanmıştır. Özellikle 16. ve 17. yüzyıl Avrupa'sının bilimsel devriminden sonra bilim ve onun bilgisi en güvenilir ve değerli bilgi kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Ancak, 20 yy. da bilimsel bilginin özerkliği ve bu bilginin diğer bilgi türleri üzerindeki baskın durumu genellikle tartışılmaya başlanmıştır. Güçlü Programın etkisi ile daha önce dışarıda bırakılmaya çalışılan sosyal ve diğer faktörler işin içine dahil olmaya başlamıştır. Bu makalede, insanların bilimsel bilgiyi üretirken, çıkarlarının, inançlarının ve bağlı bulundukları toplulukların bu bilginin üretilmesinde etkili olduğu tartışılmaktadır. Böylece, arzulanan sonuç, bilimsel bilginin mutlak özerkliği hakkında konuşmanın mantıklı olmayacağıdır.
Bilimsel Bilgi ve Onun Özerkliğine karşı Güçlü Program Tam Metin Detay
5
:
Tekilliğin Siyaseti Üzerine
Mustafa DEMİRTAŞ
Bu çalışmada, son yıllarda felsefe alanında yaygın olarak kullanılan “tekillik” kavramının siyasi uzamda sağladığı imkânlar üzerinde durulacaktır. Tekilliğin farklılığa, ilişkiselliğe ve değişime dayalı siyasi açılımları irdelenmeye çalışılacaktır. Bu açılımların çağdaş siyaset felsefesi bağlamında bir tartışması yapılarak, tekilliğin siyasetinin çözümleme arayışında olduğu sorunlar üzerinde durulacaktır. Bu siyasi mücadele yönteminin ne ölçüde bir süreklilik biçimi kurabildiği ya da kurucu öz-yönetim pratiklerini gerçekleştirmede ne derece etkili olabildiği hususunda birtakım fikirler ileri sürülecektir. Ayrıca, tekilliğin siyasetinin fiili kazanımlarından ve eksikliklerinden söz edilerek, bu siyasetin güçlü bir direniş formu oluşturabilmesinin imkânları tartışmaya açılacaktır. Böylelikle, tekilliğin siyasetinin güçsüz kaldığı düşünülen yönlerinin giderilebilmesi için kuramsal bir katkının sağlanılmasına çalışılacaktır.
Tekilliğin Siyaseti Üzerine Tam Metin Detay
6
:
Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Sokrates’in Bildiği Tek Şey Olan Aşk Üzerine
Metin BAL
Bu makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Platon’un Symposion diyaloğunda Eros ya da aşkın anlamı ortaya konulur. Aşkın ne olduğu hakkında konuşan yedi konuşmacının görüşleri sırayla yorumlanır. Makalenin ikinci bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, Symposion’da kurulan aşk ve felsefe arasındaki ilişkiden çıkarılan felsefenin farklı tanımları gösterilmeye çalışılır. Aşk konusunu Platon’un Symposion’da yaptığı gibi tartışan günümüzün yaşayan filozofu Alain Badiou’dur. İkinci kısımda, Badiou’nun Aşka Övgü kitabından hareketle günümüz insanının aşk hakkındaki yaygın tutumu saptanır ve aşk modasına karşı alternatifler üzerinde düşünülür.
Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Sokrates’in Bildiği Tek Şey Olan Aşk Üzerine Tam Metin Detay
7
:
Ricoeur’ün Zaman Felsefesi Bağlamında Yaşama Sanatı Olarak Anlatı ve Bir Örnek: Mrs. Dalloway
Zeynep İrem ÖZATAY
Paul Ricoeur’ün zamanın anlatısal işlevi ile insan deneyimi arasındaki ilişkiye dayanan zaman yorumu, onun felsefesinde özel bir vurgu ile “anlatısal zaman” olarak kavramsallaştırılmıştır. Augustinus'un ve Aristoteles’in zaman yorumlarına geri dönen ve Augustinusçu ruhun zamanı ile Aristotelesçi Saat zamanını birlikte ele alan Ricoeur, bu birliktelikte açığa çıkanı, ahenksizliğin-uyumu (concordance discordante) olarak adlandırmaktadır. Zira geçmişin, geleceğin ve şimdinin sürekli olarak birbirlerinin alanına nüfuz ettiği ruhun zamanı, Augustinus felsefesinde düzensiz bir işleyişle bir uyumsuzluk/ahenksizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Saat zamanı ise bu uyumsuz deneyimin karşısında uyumun, ahengin zamanı olarak vardır. Zamanın bu ikili yönünün birlikte görülebilmesine olanak veren, onlara aracı olan zaman ise Ricoeur felsefesinde üçüncü bir zamana, yani “anlatısal zaman”a işaret etmektedir. Ona göre ancak bu zamansal dolayım aracılığıyla deneyim; anlaşılabilmekte, açıklanabilmekte ve anlatısallaşabilmektedir. Ahenksizliğin uyumlu birliğinin kavranması yoluyla yaşam deneyimi, anlatısal zaman ile kendini anlamlı bir bütünlükte var edebilmektedir. Ricoeur’ün Zaman ve Anlatı adlı yapıtında ortaya koymuş olduğu anlatı kuramına ışık tutabilmek adına bu çalışma iki amaca dayanmaktadır. İlk olarak, Ricoeurcü anlamıyla, anlatıya konu olan deneyimin özel yapısını açığa çıkarmak ve bu yolla Ricoeur’ün temsil düşüncesine dayandırdığı anlatı’nın, bir ‘yaşama sanatı’ olarak yorumlanabileceğini göstermektir. İkinci olarak ise, bu düşünceyi Ricoeur’ün kendi zaman kuramı bağlamında tartışmaya açtığı Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway romanı ile ilişkilendirerek çözümlemektir.
Ricoeur’ün Zaman Felsefesi Bağlamında Yaşama Sanatı Olarak Anlatı ve Bir Örnek: Mrs. Dalloway Tam Metin Detay
8
:
Parfüm Reklamlarının Psikanalitik Çözümlenmesi: Freudyen Bakış Açısı ve Hermeneutik Yaklaşım
Meltem GÜLER
Günümüzde tüketim anlayışı haz almayı yaşamın bir amacı olarak görmektedir. Arzuların bu kadar önem kazandığı günümüzde arzulara dayalı bir tüketim anlayışı yaşamın her alanına yayılmıştır. Hazza dayalı tüketimin varlığı kapitalist sistemin sürekliliği için şarttır. Hazcı tüketim eğiliminde birey, ürün veya hizmetin işlevsel özelliklerinden çok onun yaratmış olduğu düş ve fantezi güçlerine yoğunlaşır. Ürünlerden ziyade göstergelerin ve sembollerin tüketiminin söz konusu olduğu tüketim kültürü postmodern dönemin kültürüdür. Tüketim kültürünün oluşmasında reklamların önemli bir rolü bulunmaktadır. Önceleri sadece ürünün fiziksel özelliklerine değinen reklamlar zamanla kişilerin yaşam tarzlarına, beğenilerine, sosyal değerlerine ve bilinçdışı arzularına seslenmeye başlamıştır. Bu dönemle birlikte artık ihtiyaç kültüründen arzu kültürüne geçiş olmuştur. Parfüm reklam afişlerinin incelendiği bu çalışmada tüketim kültüründe arzuyu yaratan reklamların cinsellik, yaşam-ölüm dürtüleri, aşk gibi kavramları içeren simgelerden, psikolojik kavramlar ve mitolojik öğelerden yararlandıklarını göstermek için Sigmund Freud’un psikanalitik kuramı ve Roland Barthes’ın göstergebilimsel yöntemi kullanılmıştır. Bu bilgiler ışığında reklam söylemindeki mitsel ve simgesel unsurların niteliği hermeneutik bir yaklaşımla anlatılmıştır. Böylece bir düş metni gibi analiz edilen reklam afişinin hangi bilinçdışı arzulara seslendiği ve bunları nasıl doyurmayı önerdiği, sürekli bir arzu arayışına neden olarak bireyi nasıl arzunun öznesi olarak tüketici özneye dönüştürdüğü, kısacası arzu kavramının tüketim kültüründe ve reklamlardaki önemi açıklanmaktadır.
Parfüm Reklamlarının Psikanalitik Çözümlenmesi: Freudyen Bakış Açısı ve Hermeneutik Yaklaşım Tam Metin Detay
9
:
Posseible Sayı 11 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 11 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım