Aralık - 2013 (Cilt: 2 - No: 4)
1
:
Editör'den
Editör Tam Metin Detay
2
:
Sanal Gerçeklik Bağlamında Septik Bir Tartışma: Kaplar İçindeki Beyinler
Konuk Yazar: Zekiye KUTLUSOY
Bu yazı, öncelikle septik bir tartışma olarak geliştirilmiş olan Kaplar İçindeki Beyinler tartışmasını tanıtmayı, ardından da geleneksel felsefe sorunlarından biri olan dış dünyanın varlığı sorununun yanı sıra günümüzün sanal gerçeklik kavramına ilişkin soruşturmalarıyla da olan ilişkisini netleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yazı, bu bağlamda ortaya çıkan sorundan/kuşkuculuktan kaçınmanın yolunu da göstermeyi amaçlamaktadır.
Sanal Gerçeklik Bağlamında Septik Bir Tartışma: Kaplar İçindeki Beyinler Tam Metin Detay
3
:
Daemonion Olarak Demokrasi: Polemos'un Dirilişi ya da Demos'un Ölümü
Senem KURTAR
Etimolojik olarak yaklaşık iki bin beş yüz yıl öncesine dayanan demokrasi kavramı bugün gerçekleşme olasılığının zaferini kutlarken aynı zamanda çöküşünü de hazırlamaktadır. Bu çöküş, onun kaynağıyla kurduğu yanlış ya da başarısız ilişkide köklenmektedir. Felsefi geleneğin babası, büyük filozof Platon demokrasinin güzelliğini onun sürdürülebilmesinin zorluğuyla ilişkilendirmiş ve bu zorluğu diyalogun özgürlüğüne aktararak tartışmıştır. Ancak diğer yandan onun, demokrasinin güzelliğinde gördüğü tehlike aç gözlü bir özgürlük arzusudur. Çöküş, özgürlüğün sert çekiminin derinliklerine batmış insanlığın kolektif ruhu ve diyalogu yitirmesinde gizlidir. Heidegger'in yorumuyla metafizik geleneğin sonu ve son metafizikçi Nietzsche de buna benzer bir biçimde demokrasiyi başlangıçta görkemli kılanın tüm aşırı tutkuların acımasızlığı olduğunu söyler. Her iki düşünürün vurguladığı bu aşırı özgürlük arzusu bir yandan özgürlüğün yanlış kavrayışı diğer yandan bir araya gelme ya da kolektif ruhun kendiliğinden yani içsel bir birlik ya da ethos olmamasından kaynaklanmaktadır. Modern dünyada demokrasinin kendi dinamiğinde gizlenen bu tehdit bireyin şizoid kapalılığı ve özgürlüğün metalaşmasında kendini gösterir. Bunu biraz açarsak, modern dünya kapitalizmin en aşırı biçiminde bir tür seçeneksizlik hastalığı yaratarak özgürlüğün diyalog, eylem, birliktelik ve mücadele yollarını bireyselleşmenin bencil tutku ve isteklerinin doyumunda kapatmıştır. Özgürlük burada verili olanlar arasında yapılan tercihten öte bir şey değildir. Hayalleri bile metaların süslediği bir doyuma ulaşma arzusundan ibarettir. Bu, demokrasinin demos'unu yitirmesidir. O halde şimdi demokrasiyi ne tanımlayacak? Demokrasinin kaynağındaki bu güç artık demos değil polemos'tur. Bugün, sokakta, meydanda, meydanlarımızda ya da her nerede olursa olsun, örneğin Soma'da o soğuk madenin uçsuz bucaksız derinliklerinde haksız ve acımasız ölümler, demos'un ölümünün ya da öldürülmesinin gerçek tanıtıdır. Bu nedenle o, basitçe bir iktidar ya da halk sorunsalı değil; hakikat sorunsalıdır. Onun kendini kapattığı, sırtını döndüğü bu hakikat polemos'un Herakleitosçu anlamında yani kabaca savaşa işaret etmeyen ancak uyanış, ayaklanma ve mücadeleye seslenen poetik anlamında gizlidir. Burada asli olan, çoğunluk ve onun tiranlığını bir kenara bırakarak demos'un kaynağındaki tinsel gücün çağrısına yanıt verebilmektir. Bu tinsel güç bize daemonion yani vicdan olarak seslenir. Demokrasi kaynağında gizlenen gücü uyandırmalı ve bu uyanışın gizemiyle dönüşmelidir. O, bu çöküşten ve açmazlarından yeni bir güçle kurtarılmalıdır. Bu çalışma demokrasinin hem metafizik gelenek hem de onun doruğu olan günümüz modern teknoloji dünyasındaki başarısızlığının polemos'un birleştirici gücünde ayaklanan vicdanın sesiyle demos'un iktidarı olmada köklenen soyutlanmış anlamından praksis ve poiesis birlikteliğinin canlı ve dinamik açıklığına geri dönüşünü önermektedir. Bu öneri, geleneğin mihenk taşları olan Platon, Nietzsche ve Heidegger'in düşüncelerinden beslenerek temellendirilecektir.
Daemonion Olarak Demokrasi: Polemos Tam Metin Detay
4
:
Walter Benjamin’de “Sanat” ve “Tarih” Kavramları Bağlamında Bütünsel Bir Sosyal Kuramın Olanağı
Ömer Faik ANLI
Bu çalışmada Walter Benjamin’in düşünceleri, sanat ve tarih anlayışı temele alınarak incelenmektedir. Bu incelemede Benjamin’in “sanat” ve “tarih” kavramları üzerine düşünceleri, Horkheimer ve Adorno’nun düşünceleriyle ilişkilerine göndermeler ile ele alınmaktadır. Bu çalışmanın yöntemi, bir tür felsefi izsürme etkinliğidir bu yöntem Benjamin düşüncesinin temel karakteristiği olan ‘çoklukta birlik’ özelliğini göstermek için kullanılmaktadır. Benjamin yorumcularınına göre bu çokluğun kaynağı Marksizm ve teolojidir, fakat bu bir tür eklektizm değildir. Benjamin’in eleştirel düşüncesi bu çoğulluğu birliğe dönüştürmektedir. Bu dönüşüm noktasından bir soru doğar: ‘Sanat’a ve ‘tarih’e dair bu anlayış sosyal bilimleri ve beşeri disiplinleri birleştirecek bir tür sosyal kuram mıdır? Bu izin takip edilmesi İki Kültür tartışması karşısında sosyal bilimler için bir konum açmaktadır.
Walter Benjamin’de “Sanat” ve “Tarih” Kavramları Bağlamında Bütünsel Bir Sosyal Kuramın Olanağı Tam Metin Detay
5
:
Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi’nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz
Remzi Onur KÜKÜRT
27 Mayıs 2013 Tarihinde İstanbul'da Gezi Parkının yıkımına tepki olarak başlayan, Türkiye'nin pek çok kentinde yaklaşık 3 ay süreyle yoğun olarak devam eden ve etkileri halen süren bir direniş süreci yaşandı. Gezi Direnişi olarak isimlenen bu eylem, iktidarın pek çok alanda yaptığı uygulamalara karşı, çeşitli siyasal kimliklere sahip 4 milyonda fazla insanın katılımıyla Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ayaklanmaya dönüştü. Bu çalışma öncelikle, “İsyan Öncesi Koşullar”, “Türkiye Ayaklanması”, “Gezi Komünü” ve “Forumlar Süreci” olarak ele alınabilecek Gezi Direnişi sürecinde, özgün bir demokrasi deneyiminin oluşup oluşmadığını tartışacak ve bu süreçte ortaya çıkan demokrasi deneyiminin temel siyasal karakterinin ne olduğunu çağdaş siyaset felsefesinde yürütülen tartışmalar aracılığıyla ele almaya çalışacaktır. Bu çerçevede bir yanda E. Laclau ve S. Mouffe'un, diğer yanda M. Hardt ve A. Negri'nin demokrasi kuramları aracılığıyla Gezi Direnişi'nde nasıl bir demokrasi deneyimi ortaya çıktığına ilişkin fikirler ileri sürülecektir.
Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi’nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz Tam Metin Detay
6
:
Ontolojik Bir Problem Olarak Erkeklik: Antikiteden Moderniteye Aklın Eril Karakteri
Özlem DUVA
Bu makalede amacım, antiklerden modernlere kadar Platon, Aristoteles ve Francis Bacon’a değinerek aklın eril karakterini sorgulamaktır. Bu çalışmada temel olarak Antik ve modern filozofların akıl kavrayışlarını karşılaştırıyorum. Akıl-duygu(tutku) dikotomisi nedeniyle batı felsefesi geleneğinde akıl erildir, bu yüzden erkekliği ontolojik bir mesele olarak ele alıyorum. Aynı zamanda bu makaledeki amacım, Antiklerden modernlere kadar bu tür dikotomilerin erkekliği nasıl ürettiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Platon, Kartezyen paradigma ve Bacon’da erkeksiliğin inşasına değinerek, antikite içerisindeki logosun ve modernite içerisindeki aklın erkeksi karakteri arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışacağım.
Ontolojik  Bir Problem Olarak  Erkeklik: Antikiteden Moderniteye Aklın Eril Karakteri Tam Metin Detay
7
:
Badiou ve Özgürleşme Siyaseti
Mustafa DEMİRTAŞ
Bu çalışmada, Alain Badiou’nun “özgürleşme siyaseti” yaklaşımı eleştirel bir şekilde tartışmaya açılacaktır. Badiou’nun çalışmalarının merkezini oluşturan olay, hakikat, özne ve sadakat gibi kavramların özgürleşme siyasetiyle nasıl bir ilişki içinde olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu kavramların, dünyanın düzenini değiştirmeye ya da kurulu düzenden kurtulmaya yönelik bir imkânı nasıl sağlayabileceği vurgulanacaktır. Evrensel bir özgürleşme tahayyülünü gerçekleştirmeyi amaçlayan bu siyasi mücadele yaklaşımının yeni bir kolektif biçimlenmenin oluşturulabilmesinde sağlayacağı katkılar üzerinde durulacaktır.
Badiou ve Özgürleşme Siyaseti Tam Metin Detay
8
:
Posseible Sayı 5 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 5 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım